تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 98-99

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 98-99

جدول زمان بندی انتخاب واحد اینترنتی ، شروع و پایان کلاسهای نیمسال دوم تحصیلی 98-99

شروع به کار هسته علمی بسیج در دانشکده مهندسی برق

شروع به کار هسته علمی بسیج در دانشکده مهندسی برق

شروع به کار هسته علمی بسیج در دانشکده مهندسی برق

راه اندازی اتاق اختصاصی دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی برق

راه اندازی اتاق اختصاصی دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی برق

راه اندازی اتاق اختصاصی دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی برق

بازدید مسئولین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از نمایندگی موسسه لگو در شهرستان شاهرود

بازدید مسئولین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از نمایندگی موسسه لگو در شهرستان شاهرود

بازدید مسئولین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از نمایندگی موسسه لگو در شهرستان شاهرود

نشست اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با استاد برجسته برق دانشگاه UM مالزی

نشست اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با استاد برجسته برق دانشگاه UM مالزی

نشست اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با استاد برجسته برق دانشگاه UM مالزی

محل جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محل جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محل جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حضور پر رنگ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه

حضور پر رنگ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه

حضور پر رنگ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه