برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد برق ورودی 93

برنامه درسی

برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت (931)

 

 

گرایش کارشناسی قدرت:

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

چهارشنبه

تثوری جامع ماشین**

تثوری جامع ماشین**

تثوری جامع ماشین**

دینامیک سیستم قدرت**

دینامیک سیستم قدرت**

دینامیک سیستم قدرت**

پنجشنبه

کنترل مدرن**

کنترل مدرن**

کنترل مدرن**

شبکه عصبی**

شبکه عصبی**

شبکه عصبی**

 

 

 

گرایش کارشناسی غیر قدرت:

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

چهارشنبه

 

 

ماشین 3*

بررسی2**

ماشین 3

بررسی2*

بررسی2*

پنجشنبه

کنترل مدرن**

کنترل مدرن**

کنترل مدرن**

شبکه عصبی**

شبکه عصبی**

شبکه عصبی**

 

 

درس روش تحقیق هر هفته ساعت 12-14 برگزار می شود.

 

*: هفته فرد

**: هفته زوج

 

 

برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک (931)

 

گرایش کارشناسی الکترونیک:

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

چهارشنبه

پردازش سیگنال دیجیتال*

پردازش سیگنال دیجیتال*

پردازش سیگنال دیجیتال*

ادوات*

ادوات*

ادوات*

پنجشنبه

تئوری تکنولوژی*

تئوری تکنولوژی*

تئوری تکنولوژی*

فرکانس بالا*

فرکانس بالا*

فرکانس بالا*

 

 

 

گرایش کارشناسی غیر الکترونیک:

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

چهارشنبه

پردازش سیگنال دیجیتال*

پردازش سیگنال دیجیتال*

پردازش سیگنال دیجیتال*

الکترونیک 3

الکترونیک 3*

 

پنجشنبه

تئوری تکنولوژی*

تئوری تکنولوژی*

فیزیک الکترونیک

فیزیک الکترونیک*

 

 

تئوری تکنولوژی*

 

 

درس روش تحقیق هر هفته ساعت 12-14 برگزار می شود.

 

*: هفته فرد

**: هفته زوج

  • پنجشنبه 27 شهريور 1393
0 نظر

شنبه 26 آبان 1397 . 18:57 .