اعضای هیئت علمی و زمینه های کاری

 

 

دکتر مجتبی واحدی ( رئیس دانشکده) 

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات:دانشجوی دکترا(در حال دفاع)

رشته:مهندسی برق کنترل

زمینه های کاری:کنترل غیر خطی ،کنترل بهینه،کنترل هوشمند

آدرس الکترونیکی : vahedi@shahroodut.ac.ir

 

 

=========================================================================

 

 

دکتر علی حریمی ( مدیر گروه مهندسی برق )

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته:مهندسی برق مخابرات

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی a.harimi@gmail.com

 

=========================================================================

 

 

 

مهندس محمد مهدی حسینی ( مدیر گروه کامپیوتر) 

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا

رشته:مهندسی برق الکترونیک کامپیوتر

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی hosseini_mm@iau-shahrood.ac.ir

 

=========================================================================

 

دکتر مهرداد حجت

مرتبه علمی:استادیار

تحصیلات:دکترا

رشته:مهندسی برق قدرت

زمینه های کاری:بازار برق- انرژی های نو-مطالعات سیستم قدرت

آدرس الکترونیکی: Mehrdad.hojata@gmail.com

 

=========================================================================

 

 

مهندس علی بخشی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته:مهندسی برق الکترونیک

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی a_bakhshi@iau-shahrood.ac.ir

 

 

=========================================================================

 

دکتر محمد حسینی ابرده

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته:مهندسی برق قدرت

زمینه های کاری:ماشین های الکتریکی الکترونیک قدرت

آدرس الکترونیکی :   Mohamad.hosseini1@gmail.com

 

 

=========================================================================

 

دکتر عبدالرضا علوی قره باغ

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته:مهندسی برق مخابرات

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی Dramalavi_gharah@yahoo.com

 

=========================================================================

مهندس میثم یزدانپناهی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته:مهندسی برق الکترونیک

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی maysamyazdanpanahivlsi@gmail.com

 

=========================================================================

 

 

مهندس حمیدرضا تاج الدین

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته:مهندسی برققدرت

زمینه های کاری: الکترونیک قدرت  ، درایو

آدرس الکترونیکی :hamidreza.tajoddin@gmail.com   

 

 

=========================================================================

دکتر سید عابد حسینی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته:مهندسی برق کنترل

زمینه های کاری:

آدرس الکترونیکی :   hosseyni@kiaeee.org

=========================================================================

 

دکتر حسام الدین حسین پور

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته:مهندسی برق الکترونیک

زمینه های کاری:پردازش تصویری

آدرس الکترونیکی :   h.hosseinpoor@yahoo.com

 

 

=========================================================================

 

دکتر آزیتا آذرفر

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات:دکترا

رشته:مهندسی برق کنترل

زمینه های کاری:کنترل غیر خطی ،کنترل بهینه،کنترل هوشمند

آدرس الکترونیکی :   Azita.azarfar@gmail.com

 

=========================================================================

 

دکتر رضا داورزنی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا(در حال دفاع)

رشته:مهندسی برق مخابرات

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی Reza.davarzanii@gmail.com

 

 

=========================================================================

 

مهندس وفا همتی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته:مهندسی برق کنترل

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی pouyahemmati@gmail.com

 

 

=========================================================================

 

مهندس نوید عربی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته:مهندسی کامپیوتر نرم افزار

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی navidarabi@yahoo.com

 

 

=========================================================================

 

دکتر مرتضی زاهدی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: دکترا

رشته:مهندسی کامپیوتر نرم افزار

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی zahedi@ganjineh.co.ir

 

=========================================================================

مهندس حامد زرگری

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کاشناسی ارشد

رشته:مهندسی کامپیوتر نرم افزار

زمینه های کاری:

 آدرس الکترونیکی h.zargari@iau-shahrood.ac.ir

 

=========================================================================

 

مهندس حسین کمالی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات: کاشناسی ارشد

رشته:مهندسی کامپیوتر نرم افزار

زمینه های کاری:شبکه های کامپیوتری

 آدرس الکترونیکی Kamali36@yahoo.com