برای ورود به سایت مسابقات رباتیک کشوری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود      کلیک     کنید