رئیس آمورش و پژوهش دانشکده :

خانم فردوسی 

تلفن مستقیم : 32394529-023

تلفن داخلی :  295

================================

کارشناس آمورش برق و کامپیوتر

 آقای حسین حبیبیان  

تلفن مستقیم : 32394529-023

تلفن داخلی :  301

================================

کارشناس آمورش برق و کامپیوتر

 آقای علیرضا یونسیان

تلفن مستقیم : 32394530-023

تلفن داخلی :  262

================================

کارشناس نظارت و ارزشیابی کلاسها ( امور برگزاری کلاس ها )

آقای مجید صاحبی  

تلفن داخلی :  327

=================

کارشناسی بایگانی دانشکده

آقای احمد ملاحسنی  

تلفن داخلی :  295