مهندس نوید عربی ( مدیر گروه مهندسی کامپیوتر)

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:

رزومه علمی: کلیک کنید

 آدرس الکترونیکی :

شماره تماس داخلی: 297

=========================================================================

دکتر عبدالوهاب احسانی راد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:

 آدرس الکترونیکی

رزومه علمی : کلیک کنید

برنامه هفتگی و ساعات حضور

 

=========================================================================

مهندس حسین کمالی

مرتبه علمی:مربی

تحصیلات :  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:

رزومه علمی: کلیک کنید

 آدرس الکترونیکی :

=========================================================================

دکتر محمد مهدی حسینی

 

 

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی برق الکترونیک

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی: میکروکنترلر، میکرو پروسسور

 آدرس الکترونیکی hosseini_mm@iau-shahrood.ac.ir

رزومه علمی : کلیک کنید

برنامه هفتگی و ساعات حضور

 

=========================================================================

مهندس حامد زرگری

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:

رزومه علمی: کلیک کنید

 آدرس الکترونیکی :

=========================================================================

 

دکتر مهدیه گرایلو تنها

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: دانشجو دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی سخت افزار

زمینه های فعالیت علمی پژوهشی:

 آدرس الکترونیکی

رزومه علمی :

برنامه هفتگی و ساعات حضور

 

=========================================================================