عنوان :

دانشجو :

استاد راهنما:

اساتید داور :

تاریخ برگزاری دفاعیه : پنجشنبه     ساعت

مکان : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  - سالن دفاعیه

=====================================================================================